Bộ luật ứng dụng cho con (Tiếp theo) - Điều 87: Thấy càng nhiều áp lực càng giảm

Sau này khi qua tuổi trưởng thành. Tiếp xúc và trải nghiệm cuộc sống với loài người dễ gây áp lực. Con đi nhiều để thấy nhiều. Áp lực dần sẽ biến mất...

Luật cho con
Điều 87: Thấy càng nhiều áp lực càng giảm

Sau này khi qua tuổi trưởng thành
Tiếp xúc và trải nghiệm cuộc sống với loài người dễ gây áp lực
Con đi nhiều để thấy nhiều
Áp lực dần sẽ biến mất
Đi nhiều để thấy nhiều
Là cách làm cho áp lực biến mất dễ dàng.

Cha
14/6/2017

 

Nhận xét