Tài năng và tài vặt vãnh

Tất cả những người lúc nhỏ tài năng hay những bạn trẻ, những con người mà tài năng đi trước thì kết cục của họ là gì? Quý vị xem lại tài liệu trên mạng về lịch sử loài người sẽ thấy.

TÀI NĂNG VÀ TÀI VẶT VÃNH

Những điều đầu tiên để xây dựng nền tảng cho một đứa bé là gì?

Nội dung, cách thức giáo dục một đứa trẻ điều đầu tiên không phải là tài năng. Tài năng phải đến sau. Sau cái gì? Sau những ý tưởng lớn, quyết tâm lớn, quyết tâm thay đổi điều gì đó vô cùng lớn lao gần như không tưởng, không thể thực hiện được, thứ ý tưởng đội đá vá trời, và phải có ý chí mãnh liệt cho ý tưởng đó. Sau đó mới tới tài năng.

Tất cả những người lúc nhỏ tài năng hay những bạn trẻ, những con người mà tài năng đi trước thì kết cục của họ là gì? Quý vị xem lại tài liệu trên mạng về lịch sử loài người sẽ thấy.

Còn những con người mà tài năng đi sau ý chí mãnh liệt đội đá vá trời thì tài năng của họ khác hoàn toàn. Đây là điều người Việt Nam thiếu. Trong giáo dục gia đình và giáo dục xã hội, người VN coi tài năng là số một, đây là bệnh tâm thần vô thuốc chữa của người VN và vô cùng sai lầm. Mỗi hm học phương pháp Aba là một thầy thuốc chữa căn bệnh này, trước nhất chữa cho mình và cho con cháu mình.

Tuổi thơ từ 15 trở xuống, làm sao giới thiệu cho các cháu hiểu, vì chúng đã lỡ nhập trong đầu chúng những hình ảnh về tài năng xuất chúng. Chúng không hề cảm nhận được tài năng xuất chúng là cái đi sau chứ không phải cái đi đầu. Phải có tài năng xuất chúng nhưng nó đến sau ý tưởng đội đá vá trời và ý chí thực hiện ý tưởng đó, chứ không phải tài năng đi trước.

Nên điều cần quan tâm nhất là những ý tưởng và ý chí đội đá vá trời của quý vị là gì. Chưa có cái này quý vị không thấy tài năng gì đâu. Chưa có cái này thì không có cách thức hay con đường để tài năng gì cả. Tài năng xuất chúng của bạn không đến với bạn vì không có đường để đến, chỉ có tài vặt vãnh kiếm ăn chứ không phải tài năng thực sự. Tài năng thực sự là phải để đời hàng ngàn năm, để đời cho lịch sử một quốc gia, một dân tộc, và để đời cho thế giới con người. Còn nếu không phải thế thì chúng ta gọi là tài vặt vãnh.

Aba
Guilin, 3/11/2017

 

Nhận xét