Chuyên đề

Các vấn đề liên quan đến đời sống tinh thần, chính trị, văn hóa, kinh tế, tài chính, giáo dục... mà con người hay một xã hội đang đối mặt.

Aba cảm hứng về dáng đi của con gà

Các tin liên quan
Thực ra mình cần anh chàng lắng nghe hơn tất cả. Vì mình cảm thấy hạnh phúc khi được lắng nghe. Lúa mình cũng cần nhưng có thể tự kiếm được. Mình cảm thấy khó kiếm nhất là kiếm người chịu lắng nghe mình. Nên phải ra đi tìm cho bằng được!

Lúa! Lúa! Lại lúa, ngày nào cũng lúa!
(Aba cảm hứng về dáng đi của con gà)

Lúa! Lúa! Lại lúa, ngày nào cũng lúa!
Mình muốn bới tung đống lúa này
Thôi! Phải quyết từ bỏ nó mà đi
Vì anh chàng gà trống không chịu lắng nghe mình
Và cứ mãi cho rằng mình chỉ cần lúa để ăn
Và cứ mãi cho rằng mình cần có lúa là đủ
Lúa thực tế hơn lắng nghe
Thực ra mình cần anh chàng lắng nghe hơn tất cả
Vì mình cảm thấy hạnh phúc khi được lắng nghe
Lúa mình cũng cần nhưng có thể tự kiếm được
Mình cảm thấy khó kiếm nhất là kiếm người chịu lắng nghe mình
Nên phải ra đi tìm cho bằng được!
....
Để người đã đọc version 1 đỡ tiếc, Aba post lại version 1 cảm hứng dáng đi con gà:

Phải quyết từ bỏ đống nhung lụa này ra đi. Mình thích được lắng nghe hơn thích người ta chỉ cho mình nhung lụa mà không cần lắng nghe. Ăn là cần chứ không hạnh phúc nhưng được lắng nghe là hạnh phúc. Không chịu lắng nghe thì phải ra đi. 

(Chúc mừng ai đã có kiểu đi khí phách này.)

Aba
14/6/2017

Nhận xét