Chuyên đề

Các vấn đề liên quan đến đời sống tinh thần, chính trị, văn hóa, kinh tế, tài chính, giáo dục... mà con người hay một xã hội đang đối mặt.

Các câu hỏi khi trên máy bay

Cuộc sống hàng ngày của con người sẽ bị tác động như thế nào khi loài người chấp nhận khái niệm quá khứ, hiện tại và tương lai? Có bao nhiêu người trên hành tinh này hàng ngày sinh sống mà không nghĩ gì đến thời gian?

 

Hôm nay nhớ ra còn một điều nữa khi ABA nhìn thấy các câu hỏi khi trên máy bay:

1: Nếu cuộc đời của mình là huyền thoại thì huyền thoại có quá khứ hiện tại và tương lai hay không. Nếu có liên quan đến thời gian thì quá khứ thuộc thời đại nào? Bao gồm những thời đại cách đây bao nhiêu năm tính theo quy ước thời gian của con người? Còn tương lai sẽ hình dung nó như thế nào? Thuộc giai đoạn nào? Có chiều dài bao nhiêu năm, bắt đầu từ hôm nay hay bắt đầu khi nào?

2: Người ta nói rất nhiều bình luận của loài người về hiện tại nhưng với cách luận giải về "hôm nay" theo quy ước loài người thì ABA thấy quá mơ hồ.

3: Cuộc sống hàng ngày của con người sẽ bị tác động như thế nào khi loài người chấp nhận khái niệm quá khứ, hiện tại và tương lai? Có bao nhiêu người trên hành tinh này hàng ngày sinh sống mà không nghĩ gì đến thời gian?

Note: hình chụp từ máy bay xuống vùng biển Pacific thuộc California.

Aba

28.04.2017

 

Nhận xét