Chuyên đề

Các vấn đề liên quan đến đời sống tinh thần, chính trị, văn hóa, kinh tế, tài chính, giáo dục... mà con người hay một xã hội đang đối mặt.

Luận về danh và thực cho con

Các tin liên quan
Người đời trọng danh hơn thực còn con lấy thực làm mình chứ không lấy danh làm mình để con mới trao danh cho thiên hạ. Trao được danh cho thiên hạ thì mới trị được thiên hạ. Danh thuộc tâm thức, thực thuộc sự thấy.

Luận về danh và thực cho con

Thế nào là thực và thế nào là danh? Thực thì không phải danh mà đã là danh thì không phải thực. Chọn thực chứ đừng chọn danh. Nhiều khi danh chỉ được dùng để thực hiện cho cái thực. Thực sinh ra danh chứ danh không thể sinh ra thực. Ví dụ một ông vua con mà bị bắt cóc để làm con tin thì ông vua ấy chỉ có danh chứ không có thực. Người có quyền sai vua thì người ấy có thực chứ không có danh. Người tạo ra danh cho người khác thì người ấy có thực. Người đời trọng danh hơn thực còn con lấy thực làm mình chứ không lấy danh làm mình để con mới trao danh cho thiên hạ. Trao được danh cho thiên hạ thì mới trị được thiên hạ. Danh thuộc tâm thức, thực thuộc sự thấy.

QL, 29/8/2017
Aba

 

Nhận xét