Lợi ích

Lợi ích rất lớn

Hãy nên đọc và lắng nghe. Không cần phải hoạ theo. Không cần phải hiểu, không cần phải tỏ bày. Lợi lạc vô cùng.

Lợi ích rất lớn
Khi đọc và nghe những gì Aba viết và nói
Lợi ích rất lớn cho đầu óc quý vị
Không phải có thêm kiến thức gì mới
Mà là trạng thái mênh mông tự do trong đầu mở ra

Mỗi chữ Aba dùng
Mỗi âm Aba phát ra
Là chứa một thế giới rộng lớn không giải thích
Vì Aba nói hay viết là từ thế giới mênh mông
Thế giới ấy không thuộc kinh nghiệm của đầu óc
Những chữ và những âm của kinh nghiệm
Được Aba mượn để làm đại biểu cho những thế giới ngoài cái thấy hiểu của kinh nghiệm

Hãy nên đọc và lắng nghe
Không cần phải hoạ theo
Không cần phải hiểu
không cần phải tỏ bày

Lợi lạc vô cùng.

Aba

Đại An, Taipei, 24/1/17

 
 

 

Nhận xét