Nhật ký ABA

Nhật ký ABA

Lời để lại cho con

Trong đầu ta, có rất nhiều và rất nhiều...những cặp kính có chữ. Con khó mà không dùng nó. Khi nhìn một vật gì, con luôn tự biết: Không thể nhìn thấy phần còn lại! Nó luôn nhiều hơn những cặp kính chữ con dùng..

Lời để lại cho con

Trong đầu ta 
Có rất nhiều và rất nhiều
Những cặp kính có chữ
Con khó mà không dùng nó
Khi nhìn một vật gì
Con luôn tự biết
Không thể nhìn thấy phần còn lại
Nó luôn nhiều hơn
Những cặp kính chữ con dùng

Cha
Aba
Vũ Hán, 5/4/2018

 

Nhận xét